Likwidacja spółki jest zadaniem trudnym, bardzo złożonym, które zajmuje sporo czasu.

Jak szybko i sprawnie zlikwidować spółkę? Jakie kroki należy podjąć w procesie likwidacji?

Likwidacja spółki etapy

1. Podjęcie uchwały (zgromadzenie wspólników) o rozwiązaniu spółki.
2. Zgłoszenie do Krajowego Rejestru Sądowego faktu otwarcia likwidacji (dokonanie opłaty sądowej)
3. Ogłoszenie likwidacji w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
4. Sporządzenie sprawozdania finansowego (na dzień poprzedzający otwarcie likwidacji) oraz bilansu otwarcia likwidacji.
5. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego i bilansu otwarcia.
6. Dokonanie zgłoszenia aktualizacyjnego w Urzędzie Skarbowym.
7. Przeprowadzenie czynności likwidacyjnych spółki.
8. Podział pozostałego majątku spółki.
9. Zakończenie procesu likwidacji spółki.
10. Złożenie do Krajowego rejestru Sądowego wniosku o wykreślenie.

W momencie, gdy prawomocnie spółka zostanie wykreślona z KRS wówczas przestaje ona istnieć – o tym fakcie likwidatorzy muszą jeszcze poinformować Urząd Skarbowy. Likwidatorzy spółki musza również przygotować dokumenty spółki, które muszą być przechowywane poprzez osobę wyznaczoną w uchwale.