Wielu przedsiębiorców zdaje sobie sprawę, że podczas likwidacji spółki, konieczne jest sporządzenie sprawozdania. Nie wszyscy jednak wiedzą, że w całym toku postępowania likwidacyjnego sporządza się 3 różne sprawozdania.

  1. Bilans otwarcia likwidacji
  2. Coroczne sprawozdanie finansowe i sprawozdania z działalności
  3. Sprawozdanie likwidacyjne

Pierwszym złożonym przez likwidatorów sprawozdaniem finansowym jest bilans otwarcia likwidacji. Sporządzenie tego dokumentu powinno odbyć się od razu po zaistnieniu zdarzeń powodujących likwidację.

Jeśli spółka pozostaje w stanie likwidacji przez dłuższy okres, konieczne jest także, aby likwidatorzy składają coroczne sprawozdania finansowe i sprawozdania z działalności po upływie każdego roku obrotowego.

Ostatnim sprawozdaniem, które sporządza się już po zakończeniu wszystkich czynności likwidacyjnych, takich jak:

  • spieniężenie majątku spółki
  • zabezpieczenie wierzycieli
  • wypełnienie ciążących na spółce zobowiązań

jest sprawozdanie likwidacyjne. Jest to sprawozdanie, które obrazuje brak niespłaconych i niezabezpieczonych zobowiązań spółki oraz ukazuje wartość pozostałego majątku, który zostaje do podziału między wspólników.
Sprawozdanie likwidacyjne sporządza się na dzień przed dniem podziału majątku.