Pracodawca, który dokonuje likwidacji działalności gospodarczej oprócz formalności urzędowych musi odpowiednio odprawić także pracowników. Jakie obowiązki leżą w rękach właściciela firmy, który zatrudnia osoby na podstawie umowy?

1.Krótszy okres wypowiedzenia – likwidacja biznesu i złożenie wniosku do sądu nie jest równoznaczne ze zwolnieniem pracowników. Pracodawca musi wypowiedzieć swoim podwładnym umowę lub dokonać porozumienia stron. Przy tej czynności możliwe jest skorzystanie ze skróconego, trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia do jednego miesiąca.

2. Zwolnienie, a ochrona – likwidacja firmy zwalnia także z ochrony przed zwolnieniem. Pracodawca ma prawo wypowiedzieć umowę o pracę osobie, której brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego. Zwolnieniu podlega także pracownik, który przebywa na urlopie lub w czasie innej usprawiedliwionej nieobecności, jeżeli nie upłynął okres uprawniający do rozwiązania umowy.

3. Odprawa dla pracownika – Jeżeli upadłość firmy stanowi wyłączną przyczynę rozwiązania stosunku pracy i nie wynika z winy pracownika, to może on liczyć na odprawę w formie jednorazowego świadczenia pieniężnego (w przypadku firm zatrudniających ponad 20 pracowników).

4. Urlop – Przed całkowitym ustaniem stosunku pracy zwalniany pracownik nie może wykorzystać żadnych dni pozostałego urlopu wypoczynkowego. W takiej sytuacji pracodawca może w zamian wyznaczyć nowy termin za zaległy urlop lub wypłacić należny ekwiwalent

5. Likwidacja, a zgłoszenie do ZUS – Płatnik składek, czyli pracodawca musi także dokonać wyrejestrowania z ZUS każdej osoby, która zatrudniona jest w firmie.