Likwidatorzy spółki mają za zadanie zająć się wszelkimi sprawami spółki dążąc do zakończenia prowadzenia bieżących interesów. Likwidatorzy musza także spełnić wszelkie zobowiązania spółki, ściągnąć jej wierzytelności oraz zająć się upłynnieniem majątku.

Likwidatorzy kończąc załatwianie wszelkich spraw związanych z likwidacją spółki zobowiązania są do sporządzenia sprawozdania likwidacyjnego oraz finansowego na dzień zamknięcia likwidacji. Sprawozdania te na walnym zgromadzeniu zatwierdzane są przez wspólników, którzy udzielają likwidatorom absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Absolutorium stanowi akt prawny, który oznacza, że sprawozdania zostały sporządzone prawidłowo pod względem finansowym i wspólnicy nie mają zastrzeżeń do prowadzonych w tym zakresie działań.

Udzielenie absolutorium dotyczy wszystkich osób, które pełniły funkcję likwidatora w ostatnim roku obrotowym.