Do obowiązków likwidatorów należy sporządzenie bilansu likwidacyjnego, który jest szczególną formą bilansu, do którego przyjmuje się wszystkie składniki aktywów według ich wartości zbywczej. Jest to metoda wskazana wprost w przepisach Kodeksu Spółek Handlowych, dlatego nie ma możliwości przyjęcia innej, korzystniejszej dla wspólników metody wyceny.

Bilans likwidacyjny sporządza się na dzień 31 grudnia każdego roku trwania likwidacji. Bilanse te należy składać wspólnikom po zakończeniu każdego roku likwidacji.

Likwidatorzy powinni sporządzić bilans likwidacyjny w terminie 15 dni od dnia otwarcia likwidacji.

Ostatni bilans likwidacyjny sporządza się na dzień poprzedzający podział między wspólników majątku pozostałego po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli.