W przypadku likwidacji spółki liczy się terminowość, ale proces ten bardzo rozciąga się w czasie. Likwidatorzy mają obowiązek, aby dokonywać wszystkich czynności związanych z likwidacją w określonym czasie.

W przypadku podjęcia decyzji o likwidacji do 15 dni musi być sporządzony bilans likwidacji, co więcej konieczne jest, aby został przedstawiony wszystkim wspólnikom 15 dni przed zgromadzeniem wszystkich wspólników. Bilans musi być podpisany przez wszystkich likwidatorów. Sam proces likwidacji często się przeciąga i jest długotrwały.

Czym jest bilans likwidacji?
Jest to dokument zawierający wszystkie składniki według ich wartości zbywczej.
Zwierają się w nim aktywa oceniane na podstawie sprzedaży netto.

W skutek likwidacji powstaje jeden kapitał (pomniejszony o udziały własne), złożony z trzech ówczesnych:

  1. kapitału własnego
  2. kapitału zakładowego
  3. kapitału zapasowego

Prawo mówi, że likwidatorzy powinni dążyć do zakończenia interesów, dokonania zaległych opłat i sprzedaży majątku spółki.

Należy pamiętać, że nie wcześniej, niż po sześciu miesiącach od daty ogłoszenia otwarcia likwidacji można przystąpić do podziału majątku między wspólnikami.