Zgodnie z wyraźnym przepisem Kodeksu Spółek Handlowych podział majątku nie może nastąpić przed upływem sześciu miesięcy od daty ogłoszenia o otwarciu likwidacji i wezwaniu wierzycieli. Termin ten liczy się zasadniczo od dnia ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. W przypadku ogłoszenia otwarcia likwidacji bez wezwania wierzycieli albo w przypadku wezwania wierzycieli bez ogłoszenia otwarcia likwidacji 6-miesięczny termin w ogóle nie rozpoczyna biegu. 

Ponadto, jeśli likwidatorzy rozdzielą majątek likwidowanej spółki przed upływem 6 miesięcy od daty ogłoszenia o otwarciu likwidacji i wezwaniu wierzycieli, wtedy mogą ponosić odpowiedzialność wobec spółki za wyrządzoną jej szkodę.

Nie jest możliwe jednoznaczne określenie, jaki czas upłynie od ogłoszenia o likwidacji do wykreślenia spółki z rejestru. Czas potrzebny na przeprowadzenie tego podziału jest uzależniony od okoliczności danego przypadku. Zerowy bilans nie oznacza, że spółka nie ma żadnego majątku. Warto przy tym pamiętać, iż rozwiązanie spółki następuje, jeśli będą spełnione łącznie dwie przesłanki – zostanie przeprowadzona likwidacja i nastąpi wykreślenie z rejestru. Szacowany czas potrzebny na realizację tego zadania to około -12 miesięcy.