Likwidacji spółki dokonuje się w celu zakończenia jej rozliczeń finansowych, a następnie zakończenia jej bytu prawnego i wykreślenia z KRS.
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością musi zgłosić likwidacje do rejestru przedsiębiorców, natomiast likwidacja następuje dopiero po zgłoszeniu zakończenia postępowania likwidacyjnego.
Wniosek o wpis składa się za pomocą formularzy urzędowych w tym m.in KRS-X2 czyli deklaracja o wykreślenie podmiotu z Krajowego Rejestru Sądowego.

Tak jak w przypadku składania innych wniosków, tak i wypisanie z KRS wiąże się z koniecznością wniesienia opłaty sądowej oraz opłaty za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
Majątek spółki pozostały po uregulowaniu wszelkich zobowiązań dzielony jest pomiędzy wszystkich wspólników lub akcjonariuszy. Przy rozliczeniu regułę stanowi zasada, że kwota pieniężna dzielona jest przez liczbę udziałów, a dopiero następnie rozdzielana pomiędzy byłymi wspólnikami. Sposób opodatkowania w tym przypadku zależny jest od tego, czy trafia do osoby fizycznej czy prawnej.

Ponadto, wspólnicy zobowiązani są do opłacenia podatku z tytułu udziału w zyskach osób prawnych.
Zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za przychody z kapitałów pieniężnych uważane są dywidendy i inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, których podstawą uzyskania są udziały w spółce, w tym również podział majątku likwidowanej osoby prawnej lub spółki.