Istnieje możliwość, aby spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zakończyła byt prawny. Istotne jest tutaj przeprowadzenie procedury, która pomoże bezpiecznie zamknąć wszystkie sprawy spółki oraz wyrejestrować ją z KRS.

Dlaczego spółka zostaje zlikwidowana?
– Wystąpienie przyczyn przewidzianych w umowie spółki z o.o.
– Podjęcie uchwały wspólników o rozwiązaniu spółki
– Ogłoszenie upadłości spółki

Zakończenie procesu likwidacyjnego spółki skutkuje jej rozwiązaniem.

Do obowiązków likwidatora należy m.in.:
– ogłoszenie rozwiązania spółki oraz otwarcie likwidacji
– wezwanie wierzycieli do zgłoszenia ich wierzytelności
– sporządzenie bilansu otwarcia likwidacji
– złożenie sprawozdania finansowego

Warto skupić uwagę na ostatnim punkcie, który zobowiązuje likwidatorów spółki do złożenia sprawozdania finansowego. Z racji tego, że przepisy prawne narzucają elektroniczną formę składania e-sprawozdań finansowych likwidator musi posiadać podpis elektroniczny, aby jako kierownik jednostki podpisać sporządzone sprawozdanie spółki.