Likwidacja spółki kapitałowej wiąże się z obowiązkami, które dążą do zakończenia jej bieżących interesów oraz spieniężenia majątku. Wartość majątku otrzymanego w związku z likwidacją osoby prawnej stanowi dochód z tytułu udziału w zyskach osób prawnych.

Zakończenie działalności rodzi ze sobą także konsekwencje podatkowe. Podział majątku między wspólników wywołuje obowiązek opłacenia świadczenia, które należy złożyć do Urzędu Skarbowego tytułem otrzymania przez członków przedsiębiorstwa przychodu.

Podatek od tych przychodów opłacany jest w formie zryczałtowanej, przy zastosowaniu stawki w wysokości 19%. Do poboru tego podatku dochodowego zobowiązana jest likwidowana działalność gospodarcza, gdyż zgodnie z ustawą o PIT podmiot gospodarczy jest płatnikiem. Kwotę pobranego świadczenia przekazać należy na rachunek Urzędu Skarbowego do 20 dnia następnego miesiąca.

Podsumowując, opodatkowaniu podlega różnica pomiędzy wartością majątku otrzymanego w wyniku likwidacji, a wydatkami poniesionymi na nabycie lub objęcie udziałów.