Jak się okazuje, istnieje możliwość rozwiązania prowadzonej spółki (wyjątkiem jest spółka komandytowo-akcyjna) bez konieczności przeprowadzenia procesu likwidacyjnego, aczkolwiek opcja ta powinna zostać zawarta w umowie spółki. Decyzja ta może również zostać podjęta na podstawie zgodnej uchwały wszystkich wspólników danej spółki. Wówczas to właśnie wszyscy wspólnicy, a nie likwidatorzy odpowiadają za zakończenie działalności przez spółkę, ściągnięcie jej wierzytelności, spłacenie zobowiązań oraz podział majątku.

Treść art. 58 k.s.h. raz 67 k.s.h. rozwiązanie spółki z przyczyn tam wymienionych, należy przeprowadzić likwidację. Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy to wspólnicy uzgodnili inny sposób zakończenia działalności danej spółki. Otóż jednomyślna uchwała wspólników odnośnie rozwiązania spółki, docelowo prowadzi do przeprowadzenie likwidacji spółki. Z kolei wymieniony powyżej art.67 ust.1 k.s.h. daje wspólnikom możliwość określenia innego sposobu na zakończenie działalności. Jednak wówczas ważne jest sporządzenie jednomyślnego porozumienia, w którym ten sposób szczegółowo zostanie omówiony.

Spośród przyczyn rozwiązania spółki, możemy wymienić:
– przyczyny określone w treści umowy spółki,
– sporządzenie jednomyślnej uchwały wszystkich wspólników odnośnie rozwiązania spółki,
– ogłoszenie upadłości spółki,
– ogłoszenie upadłości komplementariusza, bądź jego śmierć,
– wypowiedzenie umowy spółki przez wspólnika, bądź jego wierzyciela,
– prawomocne orzeczenie sądu.