Osoba, która na podstawie decyzji organu lub umowy zobowiązana została do zajmowania się sprawami majątkowymi lub działalnością gospodarczą firmy – powinna wykonywać wszelkie czynności oraz wypełniać obowiązki, a także dopilnować, aby czyny nie naraziły firmę na szkodę.

Jeżeli wystąpi sytuacja, że przez nadużycie lub niespełnienie obowiązku wyrządzona została szkoda majątkowa, to dodatkowa osoba taka podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Nie należy jednak mylić popełnienie szkody z błędem. Konsekwencje poniesie osoba dopiero w momencie:
– braku upoważnienia do wykonania danej czynności, a mimo to nie zastosowania się
– posiadanie upoważnienia, ale w chwili podejmowania decyzji nie było podstawy ani prawnej, ani faktycznej do podjęcia określonego działania

Do pewnego czasu osoba, która prowadziła cudze sprawy ponosiła odpowiednio odpowiedzialność, do wyrządzonej szkody zarówno firmie, jak i osobie fizycznej. Po nowelizacji Kodeksu Karnego zakres poniesienia kary został zwiększony – wówczas odpowiedzialność ponoszona jest już w momencie, gdy zostało sprowadzone niebezpieczeństwo, które wyrządza znaczną szkodę podmiotowi gospodarczemu.