Spółką nazywamy rodzaj działalności funkcjonujący na podstawie umowy, która została zawarta pomiędzy osobami fizycznymi lub prawnymi.
Wyróżniamy spółki osobowe – do nich należą spółki cywilne, jawne, komandytowe oraz partnerskie i spółki kapitałowe, gdzie znaleźć można spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki akcyjne.

Rodzaje spółek w Polsce:

  • Spółka cywilna – nie ma osobowości prawnej. Opiera się na przepisach prawa cywilnego. Polega na wspólnym prowadzeniu przedsiębiorstwa i założyć ją mogą zarówno osoby fizyczne, jak i istniejące już podmioty gospodarcze. Aby powstała zawarta musi zostać umowa spółki. Musi zostać ona zgłoszona do rejestru sądowego przez wspólników. Jest to forma działalności umożliwiająca prowadzenie działań, które nie będą przekraczać dużych rozmiarów.
  • Spółka jawna – nie posiada osobowości prawnej. Tworzona z reguły przez małą liczbę wspólników. Regulują ją przepisu Kodeksu Spółek Handlowych. Niezbędne jest zawarcie umowy z rygorem nieważności, a także wpisanie do rejestru. Każdy ze wspólników odpowiada osobiście za wszelkie zobowiązania spółki, panuje zasada subsydiarności. Nie powoływane są w tej spółce organy, a wszystkie decyzje podejmuje się poprzez głosowanie wspólników.
  • Spółka partnerska – definiowana przez Kodeks Spółek Handlowych. Firma powinna zawierać nazwisko jednego z partnerów. Partnerami nazywamy tylko osoby fizyczne, uprawnione do wykonywania wolnego zawodu. Spółka musi posiadać umowę, która będzie zawierała sprecyzowany rodzaj zawodu i potwierdzenie notarialne.
    Deklaracja może zawierać wskazanie partnerów, którzy godzą się na nieograniczoną odpowiedzialność za zobowiązania.
  • Spółka komandytowa – należy do handlowych spółek osobowych. Jej celem jest prowadzenie działalności przez przynajmniej dwie osoby, gdzie za zobowiązania odpowiada przynajmniej jeden wspólnik całym swoim majątkiem, a inni wspólnicy tylko do wysokości wniesionego wkładu. Wymaga sporządzenia umowy pomiędzy wspólnikami w formie aktu notarialnego i rejestracji w KRS. Zysk jest dzielony zgodnie z zapisami, które są zawarte w umowie pomiędzy wszystkimi wspólnikami. Każdy z nich musi jednak indywidualnie płacić za siebie podatki. Forma prawa, jaką jest spółka komandytowa wymaga prowadzenia pełnej księgowości.
  • Sp. z o.o. – najpopularniejsza forma spółki handlowej na terenie RP, która może zostać założona nawet przez jednego wspólnika.  Założycielem może być zarówno osoba fizyczna, jak i prawna. Reguluje ją Kodeks Spółek Handlowych. W przypadku spółki z o.o. obowiązkowe jest prowadzenie pełnej księgowości. Forma ta posiada osobowość prawną. W przypadku zobowiązań spółki wspólnicy nie ponoszą żadnych konsekwencji i nie odpowiadają własnym prywatnym majątkiem, ale mają równe prawa i obowiązki. Jednostka gospodarcza jaką jest spółka z o.o. zobowiązana jest do płacenia podatku CIT.
  • Spółka akcyjna – jest prawnie chronionym podmiotem gospodarczym. Jej umową jest statut który jest zawierany w formie aktu. Aktem prawnym spółki, na podstawie którego wypłacona jest dywidenda, jest uchwała walnego zgromadzenia akcjonariuszy. Związek akcyjny musi prowadzić pełną księgowość i publikować roczne raporty finansowe. Za zobowiązania tego podmiotu prawnego odpowiada całym swoim majątkiem. Akcjonariusze nie ponoszą odpowiedzialności związanej z wierzytelnościami.  Biznes akcyjny wymaga dużego kapitału potrzebnego do założenia biznesu.

Podczas dokonywania decyzji co do wyboru formy prowadzenia działalności należy rozważyć wszystkie aspekty prawne, które wpłyną na jej funkcjonowanie.

 

Rodzaje spółek i ich charakterystyka