Spółka komandytowa to podmiot gospodarczy, który ma na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą. Organizacja nie posiada osobowości prawnej, lecz przyznano jej podmiotowość prawną, może więc zatem we własnym imieniu nabywać prawa.

1. Jednokrotne opodatkowanie zysków spółki – działalność gospodarcza nie posiada osobowości prawnej i w konsekwencji nie rozlicza się z podatku dochodowego. Opodatkowani są jedynie wspólnicy, którzy w rocznych rozliczeniach wykazują dochód w postaci wypłaconego zysku ze spółki.

2. Wkład wnoszony do spółki komandytowej – Na mocy artykułu 107 Kodeksu Spółek Handlowych komandytariusz może tytułem wnieść do spółki świadczenia niepieniężne.

3. Brak wymogu minimalnego kapitału zakładowego – Kodeks spółek handlowych nie wprowadza żadnych wymogów dotyczących sumy komandytowej. Dodatkowo, kwota może być dowolnie obniżana i podwyższana w trakcie prowadzenia spółki.

4. Ograniczona odpowiedzialność za zobowiązania spółki – za długi komandytariusz odpowiada wyłącznie do ustalonej w umowie spółki wysokości sumy komandytowej.

5. Forma opodatkowania – przedsiębiorca ma możliwość opodatkowania dochodów wspólników stałym podatkiem liniowym w wysokości 19%