Dywidenda wypłacana wspólnikom spółek kapitałowych jest co do zasady oprocentowana 19% zryczałtowanym podatkiem dochodowym. 

Kto może skorzystać ze zwolnienia z podatku od dywidendy?

Zasady opodatkowania dywidend różnią się w zależności od tego, czy dywidenda jest wypłacana osobie fizycznej czy prawnej. Dywidenda wypłacana wspólnikowi będącemu osobą fizyczną nie korzysta ze zwolnienia. Ustawodawca przewiduje zwolnienie jedynie od dywidendy wypłacanych spółkom kapitałowym. 

Ustawa wskazuje, że siedziba lub zarząd spółki wypłacającej dywidendę musi znajdować się na terytorium Polski, a zatem spółka musi być podatnikiem podatku dochodowego w Polsce. 

Natomiast spółka, której wypłaca się dywidendę nie musi być podatnikiem w Polsce. Ustawa określa, że spółka ta może podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów.

Po drugie spółka, która dywidendę otrzymuje, nie może korzystać ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na źródło ich osiągania. Spełnienie warunku powinno być potwierdzone oświadczeniem udziałowca. Co do formy oświadczenia, przepisy ustawy o CIT wskazują jedynie, że powinno być ono złożone w formie pisemnej. 

Kolejnym warunkiem jest konieczność powiązania kapitałowego pomiędzy spółkami. Spółka otrzymująca musi posiadać bezpośrednio co najmniej 10% udziałów lub akcji w kapitale spółki wypłacającej przez nieprzerwany okres minimum dwóch lat.