Jak zapewne Państwo wiedzą – rozwiązanie spółki z o.o. może nastąpić po przeprowadzeniu procesu likwidacji, który przeprowadzany jest przez likwidatorów posiadających odpowiednie kompetencje.

Proces likwidacji rozpoczyna się wraz z dniem uprawomocnienia się orzeczenia o rozwiązaniu spółki przez sąd, powzięcia przez wspólników uchwały o rozwiązaniu spółki lub zaistnienia innej przyczyny jej rozwiązania. Likwidacja spółki jest prowadzona pod jej nazwą z dopiskiem „w likwidacji”.

Cały proces jest przeprowadzany przez osoby ku temu powołane tzw. likwidatorów. Zgodnie z przepisami prawa – likwidatorami są członkowie zarządu danej spółki. W praktyce jednak w umowie spółki, bądź uchwale wspólników może znaleźć się wzmianka odnośnie tego, iż na likwidatorów spółki powołane mogą być osoby trzecie.

W czasie trwania likwidacji, na likwidatorach spoczywa obowiązek działania w imieniu spółki. To właśnie likwidatorzy mają prawo do prowadzenia spraw spółki, jak również jej reprezentowania w trakcie trwania likwidacji. To właśnie likwidatorzy zastępują zarząd.

Głównym celem procesu likwidacji jest stopniowe wygaszenie aktywności w likwidowanej spółce. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, likwidatorzy muszą zakończyć bieżące interesy spółki, ściągnąć wierzytelności, uregulować zobowiązania, a także upłynnić majątek posiadany przez spółkę.