Co grozi przedsiębiorcom, którzy nie złożą w odpowiednim terminie sprawozdania finansowego? Dlaczego dbanie o ten obowiązek jest tak istotne dla wspólników spółki?

Coraz częściej zdarza się, że sądy rejestrowe muszą poprzez postępowanie przymuszające upominać się o zaległe sprawozdania finansowe. Zgodnie z art. 79 pkt 4 ustawy o rachunkowości kto wbrew przepisom ustawy nie składa sprawozdania finansowego podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.

Kto ponosi odpowiedzialność?
Za nieskładanie sprawozdań finansowych odpowiedzialność ponosi kierownik jednostki (członek zarządu lub innego organu zarządzającego lub wszyscy członkowie zarządu, gdy jest on wieloosobowy).
Warto zaznaczyć, że za kierowników jednostki uznaje się również likwidatorów, gdy spółka jest w trakcie przeprowadzanego postępowania likwidacyjnego.
W spółkach osobowych kierownikami jednostki są wspólnicy uprawnieni do reprezentowania podmiotu.
Za nieskładanie sprawozdań mogą w końcu ponosić także syndyk lub zarządca ustanowiony w postępowaniu restrukturyzacyjnym, jeśli będzie on zarządzał podmiotem zobowiązanym do złożenia sprawozdania.

Konsekwencje niezłożenia sprawozdania finansowego spółki:
– kara grzywny (najmniejsza grzywna wynosi 100 zł, a największa 1.080.000,00 zł)
– kara ograniczenia wolności
– w wyjątkowych sytuacjach kara pozbawienia wolności