Proces likwidacji spółki to odpłatna sprawa. Koszty można podzielić na opłaty za:

  1. Cały ciężar ekonomiczny przeprowadzenia procedury likwidacji spółki, w tym wynagrodzenie likwidatorów, opłaty za usługi księgowe, koszty biegłych rewidentów.
  2. Publicznoprawna sfera odpłatności za przeprowadzenie likwidacji.

Do drugiego punktu można zaliczyć:

Protokół posiedzenia – to pierwsza opłata, która dotyczy walnego zgromadzenia wspólników, podejmujących uchwałę o rozwiązaniu spółki. Dokument musi mieć formę aktu notarialnego.

Wypisy z uchwały -likwidatorzy, którzy będą reprezentowali spółkę na dalszych etapach postępowania, potrzebują trzech wypisów aktu notarialnego.

Opłata sądowa – spółka w likwidacji za zgłoszenie otwarcia likwidacji do Krajowego Rejestru Sądowego zobowiązana jest uiścić opłatę.

Ujawnienie likwidatorów -dokonanie zmian dotychczasowego na rzecz likwidatorów wymaga złożenia odpłatnego wniosku do KRS.

Ogłoszenie o rozwiązaniu spółki i otwarciu likwidacji – to obligatoryjny element procesu likwidacji. Za zamieszczenie ogłoszenia o wpisie w KRS w Monitorze Sądowym i Gospodarczym płaci się kwotę, która jest stała.

Wezwanie wierzycieli – jest to ogłoszenie, którego cena zależna jest od liczby znaków.

Wykreślenie spółki z rejestru- jest to opłata do KRS oraz dodatkowo opłata za zamieszczenie ogłoszenia likwidacji w MSiG.