Otwarcie likwidacji powoduje, że miejsce zarządu oraz jego członków zajmują likwidatorzy. Często przedsiębiorcy mają problem kogo mogą ustanowić likwidatorem oraz czy kandydat na likwidatora musi spełniać jakieś szczególne warunki by nim zostać.

W praktyce najczęściej spotykanym rozwiązaniem jest ustanowienie likwidatorami spółki członków zarządu. Jest to oczywiście całkiem zrozumiałe, gdyż członkowie zarządu są zaznajomieni ze sprawami spółki i ich działania zdecydowanie powinny przyczynić się do szybkiego i bezproblemowego przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego. 

Podkreślić należy również, że nie ma żadnych przeciwwskazań żeby likwidatorem spółki z o.o. była osoba całkowicie ze spółką nie związana – pod warunkiem, że treść umowy spółki pozwala na takie rozwiązanie. 

Jeśli chodzi o warunki jakie powinien spełnić kandydat na likwidatora to pamiętać należy, iż likwidatorem może być tylko osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych i nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w Kodeksie karnym.