Likwidacja spółek obejmuje zarówno spółki osobowe, jak i kapitałowe. Celem jest przede wszystkim zakończenie działania oraz wszelkich spraw spółki, a przy tym spieniężenie należącego do niej majątku.

Kwestie likwidacji spółek regulowane są przez przepisy Kodeksu Spółek Handlowych.

Likwidacja spółek osobowych

Jeśli w spółce osobowej przeprowadza się postępowanie likwidacyjne, istotną kwestią jest zaistnienie przyczyny takiej likwidacji. Wyznacza się wtedy likwidatorów, którzy informują właściwy sąd rejestrowy o rozpoczęciu postępowania. W tym czasie likwidatorzy mają obowiązek zakończyć sprawy spółki, ściągnąć wierzytelność i upłynnić majątek spółki. Z uzyskanego w ten sposób majątku muszą pokryć zgodnie z postanowieniami wynikającymi z umowy spółki. Po zakończeniu tego procesu likwidatorzy wnoszą o wykreślenie spółki z rejestru.

Likwidacja spółek kapitałowych

W wypadku spółki kapitałowej również musi zaistnieć przyczyna dla likwidacji spółki. Likwidatorami są co do zasady członkowie zarządu. Zgłaszają oni otwarcie likwidacji do sądy rejestrowego i ogłaszają ten fakt w MSiG. Muszą też sporządzić bilans otwarcia likwidacji celem przygotowana podziału majątku spółki. Po zatwierdzeniu go przez zgromadzenie wspólników, likwidatorzy są zobowiązani do zakończenia bieżących spraw spółki, ściągnięcie wierzytelności, spłaty zobowiązań spółki. Dopiero na koniec mogą podzielić pozostały majątek zgodnie ze swoimi udziałami. Po zakończeniu postępowania wnoszą o wykreślenie spółki z rejestru.