Likwidacja spółki jest procesem, który może wiązać się z licznymi skutkami dla pracowników. Z uwagi na to, że pracownicy to jedna z najważniejszych grup interesariuszy, warto dokładnie poznać kwestie związane z tym procesem. W niniejszym artykule skupimy się na aspekcie pracowniczym związanym z likwidacją spółki.

Wypowiedzenie umów o pracę

Likwidacja spółki może skutkować zwolnieniem pracowników. W takiej sytuacji pracodawca zobowiązany jest do wypowiedzenia umowy o pracę. Pracodawca powinien poinformować pracownika o planowanej likwidacji spółki i wypowiedzieć mu umowę o pracę z zachowaniem okresu wypowiedzenia. Okres wypowiedzenia zależy od rodzaju umowy o pracę i jest określony w Kodeksie pracy.

Pracodawca może też dokonać rozwiązania umowy o pracę za porozumieniem stron. W takim przypadku pracownik i pracodawca ustalają warunki rozwiązania umowy, w tym datę zakończenia pracy oraz wysokość ewentualnego odszkodowania.

Wynagrodzenia pracowników

Likwidacja spółki wiąże się z koniecznością rozliczenia wynagrodzeń pracowników. Pracodawca jest zobowiązany do wypłacenia pracownikom wynagrodzenia za wykonaną pracę do dnia rozwiązania umów o pracę. Ponadto, pracodawca jest zobowiązany do wypłacenia należnych pracownikom zasiłków chorobowych oraz urlopowych.

W przypadku, gdy spółka nie jest w stanie wypłacić pracownikom wynagrodzeń, wierzyciele spółki mogą wystąpić z roszczeniem o zapłatę należności z tytułu wynagrodzeń pracowników. Wierzyciele mają w takiej sytuacji pierwszeństwo przed innymi wierzycielami spółki.

Prawa pracowników do zasiłków

Likwidacja spółki nie wpływa na prawa pracowników do zasiłków, do których mieli uprawnienia przed rozwiązaniem umowy o pracę. Pracownik, który do dnia rozwiązania umowy o pracę spełniał warunki wymagane do uzyskania zasiłku, może złożyć wniosek o jego przyznanie. Zasiłek przysługuje pracownikowi na zasadach określonych w przepisach dotyczących danego zasiłku.

Podsumowanie

Podsumowując, likwidacja spółki to proces, który wymaga dokładnego rozliczenia wynagrodzeń pracowników oraz przestrzegania ich praw. Pracodawca powinien wypowiedzieć umowy o pracę z zachowaniem okresu wypowiedzenia lub rozwiązać je za porozumieniem stron. W przypadku braku możliwości wypłaty wynagrodzeń pracownikom, wierzyciele spółki mają pierwszeństwo przed innymi wierzycielami. Pracownicy zachowują swoje prawa do zasiłków, do których mieli uprawnienia przed rozwiązaniem umowy o pracę.

Przeczytaj również: Jak przebiega proces likwidacji?


likwidacja-spolki-proceduraLikwidacja spółki

Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą likwidacji firm.

W imieniu klientów przeprowadzamy procedurę likwidacji spółki, fundacji, stowarzyszeń oraz JDG.