Proces likwidacyjny spółki niesie ze sobą pewne obowiązki, wynikające z prawa bilansowego.

Księgi rachunkowe zamykane są nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia następujących zdarzeń:

  • przeddzień postawienia spółki w stan likwidacji lub upadłości
  • przeddzień podziału lub połączenia jednostek, jeżeli powstaje nowa jednostka to jest to dzień poprzedzający wpis do rejestru połączenia lub podziału
  • zakończenie działalności jednostki, sprzedaży, zakończenia likwidacji lub postępowania likwidacyjnego (umorzenie)
  • przeddzień zmiany formy prawnej jednostki

Do zadań spółki postawionej w stan likwidacji należy sporządzenie sprawozdania finansowego oraz przeprowadzenie inwentaryzacji składników aktywów i pasywów na dzień poprzedzający to zdarzenie.

Likwidatorzy mają obowiązek zgłoszenia otwarcia likwidacji do KRS oraz sporządzenia bilansu otwarcia likwidacji. Księgi rachunkowe muszą zostać otwarte w ciągu 15 dni od dnia rozpoczęcia likwidacji, a po ich otwarciu jednostka zobligowana jest do połączenia składników kapitału własnego w jeden kapitał podstawowy, zmniejszając go o udziały własne.