Za zobowiązania likwidowanej spółki odpowiedzialność ponoszą likwidatorzy, członkowie zarządu oraz wspólnicy.

Wykreślenie podmiotu gospodarczego z rejestru nie jest równoznaczne z zwolnieniem z odpowiedzialności. Zobowiązania firmy, które powstały w okresie pełnienia przez nich funkcji muszą zostać spłacone.

Wadliwe przeprowadzenie procedury likwidacyjnej może spowodować powstanie odpowiedzialności wspólników, którzy otrzymali majątek przedsiębiorstwa z naruszeniem przepisów prawa.

Pomiędzy wspólników podzielić można jedynie majątek likwidowanej spółki, który pozostał po zaspokojeniu i zabezpieczeniu pozostałych znanych wierzycieli spółki i nie wcześniej jak po upływie sześciu miesięcy od zgłoszenia wierzytelności. Wszelkie kwoty pobrane przed zaspokojeniem zobowiązań zostaną zobowiązane do zwrotu. Polski system prawny zapewnia mechanizmy, które umożliwiają zaspokojenie wierzycieli spółki także po jej wykreśleniu z rejestru. Zakres odpowiedzialności za zadłużenia zależy w dużej mierze od zachowania osób i podmiotów.