Możliwość prowadzenia egzekucji z majątku wspólnego wspólników spółki cywilnej przysługuje jedynie w sytuacji, kiedy posiadany jest tytuł egzekucyjny, który został wydany przeciwko wszystkim wspólnikom. Kwestia ta wynika ze sposobu ukształtowania odpowiedzialności pomiędzy wspólnikami. Wówczas za zobowiązania zaciągnięte w ramach prowadzonej wspólnie działalności gospodarczej, wspólnicy odpowiadają solidarnie.

Warto wiedzieć, iż odpowiedzialność solidarna charakteryzuje się tym, iż roszczeń można dochodzić od każdego wspólnika osobno, jak również łącznie od wszystkich wspólników.

Wspólnym majątkiem wspólników są składniki majątkowe, które są nabywane podczas wspólnego prowadzenia działalności gospodarczej, jak również stanowiące wspólną własność. W przypadku spółki cywilnej, majątek jest niepodzielny aż do chwili rozpoczęcia jej likwidacji. Właśnie dlatego do przeprowadzenia egzekucji z majątku wspólnego wspólników spółki prawa cywilnego, konieczne jest posiadanie tytułu egzekucyjnego, który jest wydawany przeciwko wszystkim wspólnikom.

Nie ma żadnej możliwości na to, aby uzyskać klauzulę wykonalności w stosunku do wspólnika spółki cywilnej, który nie został wymieniony w tytule egzekucyjnym, a więc wówczas przeprowadzenie egzekucji z majątku wspólników spółki cywilnej, jest niemożliwe. Z kolei poszczególni wspólnicy są legitymowani biernie w celu możliwości udziału w postępowaniu o nadanie klauzuli wykonalności, która dotyczyć będzie zobowiązań zaciągniętych w ramach prowadzonej spółki cywilnej.

Jeśli proces egzekucyjny zostanie rozpoczęty pomimo braku posiadania tytułu egzekucyjnego przeciwko wszystkim wspólnikom, komornik ma możliwość, aby z urzędu umorzyć postępowanie egzekucyjne. Wierzyciel przeprowadzając tego typu egzekucję, narazi się na pojawienie się roszczeń odszkodowawczych wspólników, przeciwko którym nie zostały wydane tytuły egzekucyjne.