Procedura likwidacyjna spółki z ograniczoną odpowiedzialnością rozpoczyna się w momencie podjęcia uchwały o rozwiązaniu spółki przez jej wspólników. Przepisy prawne nakładają obowiązek sporządzenia wyżej wymienionej uchwały w formie aktu notarialnego.

Istotna w procesie likwidacji spółki jest również uchwała w przedmiocie powołania likwidatora lub likwidatorów spółki, która stanowi źródło informacji o sposobie reprezentacji spółki w stanie likwidacji.

Otwarcie likwidacji należy zgłosić w rejestrze przedsiębiorców KRS. Jakie dokumenty należy złożyć?

a) Formularz KRS-Z61 – formularz zmiana wpisu w KRS
b) Formularz KRS-ZR – formularz wskazujący dane likwidatorów oraz sposób reprezentacji
c) Formularz KRS-ZK – formularz dotyczący zgłoszenia zmian w zakresie członków zarządu
d) Formularz KRS-ZL – formularz składany w KRS, gdy w spółce ustanowiony był prokurent
e) Protokół sporządzony w formie aktu notarialnego – obejmujący uchwałę o rozwiązaniu spółki i otwarciu likwidacji, uchwałę o powołaniu likwidatora lub likwidatorów i sposobie reprezentacji
f) Bilans otwarcia likwidacji
g) Oświadczenia likwidatorów – wyrażenie zgody na powołanie i pełnienie przedmiotowej funkcji
h) Dowód uiszczenia opłat 

UWAGA!
W przypadku założenia spółki przez Internet istotne jest to, że w ten sposób spółka powinna również zostać rozwiązana. W tej sytuacji uchwała o rozwiązaniu spółki z o.o. powinna zostać złożona na wzorcu elektronicznym, który musi zostać podpisany przez wszystkich wspólników bezpiecznym e-podpisem lub podpisem e-PUAP.