Otwarcie postępowania likwidacyjnego ma na celu zakończenie bytu prawnego spółki po rozliczeniu się z jej wierzycielami i dłużnikami oraz przekazanie majątku spółki jej wspólnikom.

Po rozpoczęciu procedury likwidacji:
– spółka nie ma możliwości nawiązywania nowych współpracy oraz zawierania umów
– podmiot reprezentowany jest przez likwidatorów
– likwidatorzy zajmują się prowadzeniem spraw spółki
– wspólnicy zobowiązani są do dodania do nazwy oznaczenia “w likwidacji”

Warto pamiętać o tym, że otwarcie likwidacji powoduje wygaśnięcie udzielonej wcześniej prokury.

Likwidatorami spółki jawnej stają się wszyscy jej wspólnicy (pod warunkiem, że umowa spółki nie stanowi inaczej)”.

Obowiązkiem likwidatorów spółki jawnej jest zgłoszenie do KRS otwarcia likwidacji, nazwisk i imion likwidatorów oraz ich adresów, sposobu reprezentowania spółki przez likwidatorów i wszelkich w tym zakresie zmian.