Aktualny KSH przewiduje pozbawienie spółki kapitałowej osobowości prawnej. Nie należy jednak mylić pojęcia likwidacji z rozwiązaniem spółki kapitałowej. Likwidacja bowiem stanowi proces, który poprzedza rozwiązanie spółki podczas którego dochodzi do zakończenia bieżących spraw spółki.

Likwidacja spółki rozpoczyna się w dniu uprawomocnienia się orzeczenia sądu odnośnie rozwiązania spółki, podjęciu uchwały przez wspólników, bądź zaistnienia innego powodu do rozwiązania spółki. W czasie trwania procesu likwidacyjnego, dodaje się do nazwy spółki oznaczenie „w likwidacji”. W czasie likwidacji spółka nie może być reprezentowana przez zarząd, a także wygasają wszystkie jej prokury.

Kodeks Spółek Handlowych narzuca obowiązek wyznaczenia co najmniej jednego likwidatora, który będzie pełnił funkcję zarządcy, poprowadzi sprawy spółki oraz będzie reprezentował ją na zewnątrz.

Do obowiązków likwidatora zaliczamy:
– zgłoszenie wniosku o likwidację we właściwym sądzie rejestrowym,
– otwarcie procesu likwidacji,
– określenie danych osobowych likwidatorów,
– zatwierdzenie uchwały odnośnie likwidacji spółki,
– złożenie do sądu notarialnie poświadczonych wzorów podpisów likwidatorów.

Kolejnym niezwykle istotnym krokiem, jaki podjąć musi likwidator, jest o ogłoszenie informacji o otwarciu likwidacji w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Następnie likwidator musi wezwać wszystkich wierzycieli do zgłoszenia ich wierzytelności w terminie 3 miesięcy od dnia, w którym została ogłoszona likwidacja.

Jeśli wszystkie czynności postępowania likwidacyjnego zostaną spełnione, a spółka zostanie wykreślona z KRS, likwidator jest zobowiązany zawiadomić właściwy Urząd Skarbowy o podjęciu tego kroku.