Ile trwa wykreślenie z Rejestru spółki, która nie zaczęła działać? Sprawdź, jak wygląda proces likwidacji spółki, która nie rozpoczęła działalności.

Przepisy regulujące działanie spółek oraz kwestie ich założenia czy możliwości rozwiązania reguluje Kodeks spółek handlowych. Likwidacja spółki, która nie rozpoczęła działalności możliwa jest po spełnieniu odpowiednich wymagań i przeprowadzeniu pełnego procesu jej zamknięcia. Jak dokonać likwidacji spółki? Jak najszybciej przeprowadzić likwidację spółki?

K.s.h w artykule 270 wskazuje sytuacje, które powodują rozwiązanie spółki, są to:
“1) przyczyny przewidziane w umowie spółki,
2) uchwała wspólników o rozwiązaniu spółki albo o przeniesieniu siedziby spółki za granicę, stwierdzona protokołem sporządzonym przez notariusza,
2¹) w przypadku spółki, której umowa została zawarta przy wykorzystaniu wzorca umowy, również uchwała wspólników o rozwiązaniu spółki opatrzona przez wszystkich wspólników kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP,
3) ogłoszenie upadłości spółki,
4) inne przyczyny przewidziane prawem.”

Likwidacja spółki krok po kroku

Likwidacja spółki, od czego zacząć? Krok 1

Pierwszym krokiem w rozpoczęciu procedury likwidacji spółki, która nie rozpoczęła działalności jest podjęcie przez wspólników odpowiedniej uchwały o likwidacji, która zostanie zaprotokołowana przez notariusza. W uchwale tej konieczne jest określenie likwidatorów spółki (mogą to być np. członkowie zarządu).

Zgłoszenie likwidacji spółki do KRS. Krok 2

Likwidatorzy zobowiązani są do zgłoszenia rozpoczęcia likwidacji spółki do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Zgłoszenia tego dokonuje się na odpowiednich formularzach (KRS-Z61, KRSZR, KRS-ZK) składanych drogą elektroniczną. W monitorze Sądowym i Gospodarczym również należy ogłosić o rozwiązaniu spółki i otwarciu jej likwidacji oraz wezwać wierzycieli do zgłaszania wierzytelności w ciągu 3 miesięcy.

Upłynnienie majątku likwidowanej spółki. Krok 3

Zadaniem likwidatorów jest zakończenie działań spółki, ściągniecie wierzytelności i wywiązanie się ze zobowiązań spółki a także zaspokojenie wierzycieli spółki i upłynnienie majątku spółki. Podział pozostałego majątku spółki może nastąpić dopiero 6 miesięcy po dniu ogłoszenia otarcie likwidacji.

Sporządzenie dokumentacji księgowej likwidowanej spółki. Krok 4

Przepisy wymagają, aby na dzień poprzedzający podział majątku pozostałego po zaspokojeniu wierzycieli zostało sporządzone sprawozdanie finansowe likwidacyjne ( więcej informacji na temat sprawozdania finansowego – Sprawozdanie finansowe likwidowanej spółki). Likwidatorzy po sporządzeniu sprawozdania powinni ogłosić je w siedzibie spółki oraz złożyć do Krajowego Rejestru Sądowego wraz z wnioskiem o wykreślenie spółki z rejestru (KRS-X2)

 


likwidacja-spolki-proceduraLikwidacja spółki oferta

Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą likwidacji spółek oraz firm

W imieniu klientów przeprowadzamy procedurę likwidacji spółki, fundacji, stowarzyszeń oraz JDG zajmując się wszystkimi formalnościami.