Likwidacja spółki z o.o. wiąże się z koniecznością dopełnienia wszystkich formalności przez przedsiębiorców. Zgodnie z prawem to na wspólnikach spółki spoczywa obowiązek przeprowadzenia czynności związanych z likwidacją spółki z o.o.

W procesie likwidacji spółki ważna kwestie odgrywa spłata wszystkich wierzytelności, wypełnienie zobowiązań względem wszystkich wierzycieli spółki, a także podziału jej majątku. Podział powinien być przeprowadzony nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od decyzji o likwidacji spółki i wezwaniu wierzycieli.

Likwidacja spółki koszty

Chociaż koszty podstawowe związane z likwidacją spółek mogą znacznie się różnić, w zależności od rodzaju prowadzonego przedsiębiorstwa to dla spółki o kapitale zakładowym 50 000 złotych, koszty mogą wynieść nawet:

  • uchwała o likwidacji, podjęta w formie aktu notarialnego -750 zł
  • koszty wypisów z protokołu zgromadzenia wspólników -150 zł
  • zgłoszenie otwarcia likwidacji do KRS -250 zł
  • ogłoszenie o otwarciu likwidacji do MSiG
  • opłata sądowa za wykreślenie likwidowanej spółki z o.o. z KRS -300 zł
  • wezwanie wierzycieli do zgłaszanie wierzytelności -500zł

Oprócz wyżej wymienionych kosztów, udziałowcy likwidowanej spółki muszą pamiętać o obowiązku rozliczenia podatku dochodowego od umorzonych udziałów w spółce z o.o. i opodatkowaniu podatkiem VAT majątku przekazanego.