Na jaką ochronę mogą liczyć pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony, w przypadku likwidacji zakładu pracy?

Samo złożenie wniosku o wszczęcie likwidacji spółki, nie jest równoznaczne z zakończeniem współpracy z pracownikami. Pracodawca ma obowiązek rozwiązania umów poprzez zawarcie porozumienia lub przekazanie wynagrodzenia. Jeśli chodzi o okres wypowiedzenia, niezależnie od stażu pracy zostaje on skrócony do 1 miesiąca.
Wszczęcie likwidacji wiąże się również z uchyleniem od przepisów ochronnych dla kobiet w ciąży, pracowników w okresie przedemerytalnym czy przebywających na urlopie macierzyńskim lub wychowawczym. Pracodawca nie ma także konieczności brania pod uwagę opinii zakładowych związków.
Pracodawcy, którzy nie są w stanie wypłacić zaległych wynagrodzeń dla zatrudnianych osób, mogą szukać pomocy w Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Jest to instytucja, która wypłaca środki za trzy miesiące, w których firma była niewypłacalna, w kwocie ustalonej w ustawie. Aby zgłosić chęć skorzystania z pomocy, właściciel firmy musi złożyć wniosek i dopełnić kilku formalności.