Likwidacja spółki wymaga na przedsiębiorcy poinformowanie rady pracowniczej (jeśli taka jest) o likwidacji oraz rozwiązanie wszystkich umów z pracownikami firmy. Rozwiązanie może nastąpić na podstawie porozumienia stron lub za wypowiedzeniem obowiązkowo w pisemnej formie. Wypowiedzenie powinno zawierać przyczynę rozwiązania oraz pouczenie o możliwości odwołania się do sądu pracy.

Umowy rozwiązane na podstawie wypowiedzenia zawierają okres wypowiedzenia:
– 2 tygodniowy – zatrudnienie do 6 miesięcy,
– 1 miesięczny – zatrudnienie przynajmniej 6 miesięcy,
– 3 miesięczny – zatrudnienie przynajmniej 3 lata.

W przypadku likwidacji spółki możliwe jest skrócenie 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia do max. 1 miesiąca.

Jeśli spółka zatrudnia minimum 20 pracowników ma obowiązek wypłacenia im odpraw:
– miesięczną pensję – pracownik zatrudniony mniej niż 2 lata,
– 2 x miesięczną pensję – pracownik zatrudniony minimum 2 lata, ale mniej niż 8 lat,
– 3 x miesięczną pensję – pracownik zatrudniony minimum 8 lat.

W przypadku skrócenia okresu wypowiedzenia należy wypłacić pracownikowi odszkodowanie za pozostałą część przysługującego okresu wypowiedzenia.

Jeśli spółka nie ma środków na wypłacenie odpraw pracownik, pracodawca lub Syndyk może zgłosić się do Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych po te świadczenia.