Likwidacja spółki to procedura skomplikowana, ponieważ w jej rezultacie prowadzone czynności mają na celu rozwiązanie przedsiębiorstwa. Podmiot gospodarczy traci swoją osobowość prawną, czyli tzw. rozwiązuje się dopiero z chwilą wykreślenia z rejestru. Jak w skrócie można opisać postępowanie likwidacyjne spółki?

  1. Podanie przyczyny
  2. Otwarcie procedury likwidacyjnej
  3. Wybór likwidatorów
  4. Zgłoszenie do KRS i ogłoszenie likwidacji
  5. Sporządzenie bilansu otwarcia likwidacji
  6. Wezwanie wierzycieli
  7. Zakończenie interesów bieżących spółki, ściągnięcie wierzytelności, wypełnienie zobowiązań, upłynnienie majątku spółki
  8. Złożenie odpowiedniej sumy pieniężnej do depozytu sądowego
  9. Sporządzenie sprawozdania likwidacyjnego oraz wniosku do KRS o wykreślenie spółki
  10. Podział majątku pomiędzy wspólników

Dodatkowym etapem już po wykreśleniu spółki z rejestru jest zawiadomienie Urzędu Skarbowego o rozwiązaniu spółki wraz z przekazaniem odpisu sprawozdania oraz wystąpieniem do naczelnika Urzędu Skarbowego o wykreślenie z rejestru podatników VAT, a także zmianie statusu podatnika w podatku dochodowym.