Decyzja o likwidacji spółki może zostać podjęta z wielu powodów, o czym pisaliśmy niedawno. Jednym z nich mogą być przyczyny przewidziane w umowie spółki. Kodeks Spółek Handlowych nie określa jednoznacznie jakie zapisy regulujące tę kwestie powinny znaleźć się w umowie, dlatego wspólnicy mają dowolność w określaniu sytuacji, które w przyszłości spowodują rozwiązanie spółki.

Przyczyną likwidacji spółki, określoną w umowie może być czas na jaki została zawarta. W praktyce jest to stosunkowo rzadka praktyka, ponieważ wspólnicy chcą zostawić sobie możliwość swobodnego decydowania o czasie zakończenia działalności spółki. Bardziej popularnym powodem, określonym w umowie, jest realizacja celów. Zdarza się, że podmiot zostaje zawiązany tylko i wyłącznie po to aby w jego ramach zrealizować konkretną inwestycję czy wdrożyć technologię. Po zakończeniu przedsięwzięcia dalsza działalność byłaby nieuzasadniona. Kolejne sytuacje, które najczęściej uwzględniane są jeszcze na etapie rejestracji podmiotu, dotyczą wspólników i mogą to na przykład być śmierć wspólnika, zbycie przez niego udziału uprzywilejowanego czy zmniejszenie liczby wspólników poniżej liczby określonej w umowie. Co jeszcze może stanowić przyczynę likwidacji?
Na przykład konflikt wspólników, brak możliwości osiągnięcia założonego zysku czy podjęcie przez wspólnika działalności konkurencyjnej.