Rozwiązanie spółki, która nie posiada osobowości prawnej, jest związane z obowiązkiem opodatkowania VAT-em zarówno towarów własnej produkcji, jak i tych, które po nabyciu nie były przedmiotem dostawy. Zgodnie z prawem – z chwilą rozwiązania, spółka traci status podatnika VAT. Jednak pomimo przeprowadzenia procesu likwidacji, byłym wspólnikom przysługują prawa w zakresie rozliczenia podatku od towarów i usług. Spośród wspomnianych praw, wymienić możemy np. otrzymanie zwrotu różnicy VAT, składanie deklaracji korygujących, jak również wnioskowanie o zwrot nadpłaty.

Jeśli nastąpiło rozwiązanie spółki cywilnej, bądź innej spółki handlowej, która nie posiada osobowości prawnej, należy opodatkować towary własnej produkcji oraz towary nabyte, które nie stanowiły przedmiotu dostawy. Wówczas należy sporządzić spis z natury na dzień rozwiązania spółki, bądź dzień zakończenia wykonywania czynności, które podlegają opodatkowaniu, jak również uzyskane informacje o przeprowadzonym spisie, ustalonej wartości i kwocie podatku należnego dołączyć do sporządzanej deklaracji podatkowej, którą składa się za okres obejmujący dzień rozwiązania danej spółki.

W przypadku byłych wspólników danej spółki, zwrot różnicy podatku dokonywany jest na podstawie złożonej deklaracji podatkowej wraz z dołączonymi załącznikami, którymi jest aktualna w dniu rozwiązania umowa spółki, a także wykaz rachunków bankowych byłych wspólników.

Jeśli pojawią się pytania, bądź wątpliwości – zachęcamy do kontaktu!