Poza samym zgłoszeniem otwarcia likwidacji do rejestru przedsiębiorców KRS, spółka musi dokonać ogłoszenia otwarcia likwidacji w MSiG. Jest to niezwykle istotna czynność, ponieważ w ogłoszeniu tym należy wezwać wszystkich wierzycieli spółki do zgłoszenia ich wierzytelności w terminie trzech miesięcy od dnia publikacji ogłoszenia. Okresu tego nie można skrócić.

Wniosek o ogłoszenie otwarcia likwidacji w Monitorze Sądowym i Gospodarczym powinien być złożony równolegle z wnioskiem o wpis otwarcia likwidacji do KRS. MSiG jest czasopismem opublikowanym przez Ministerstwo Sprawiedliwości, przez co procedura składania wniosków o publikację ogłoszeń jest sformalizowana.

Wniosek o publikację ogłoszenia w MSiG składa się w punktach przyjmowania ogłoszeń, które najczęściej zlokalizowane są w sądach rejestrowych. Wraz z wnioskiem należy złożyć tekst ogłoszenia podpisany przez likwidatorów, nośnik elektroniczny z ogłoszeniem.