Proces otwarcia likwidacji spółki z o.o. rozpoczyna się w dniu uprawomocnienia się orzeczenia wydanego przez sąd o rozwiązaniu spółki i postawienia jej w stan likwidacji. Ten fakt reguluje Kodeks Spółek Handlowych. Bardzo istotną kwestią jest tutaj to, że zgodnie z KSH, likwidację prowadzi się pod firmą spółki z jej nazwą plus oznaczeniem “w likwidacji”. Oznaczenie to jest wymagane i zmian tego typu należy również bezwzględnie dokonać na wszystkich formularzach spółki z o.o., stronie internetowej, pieczątkach spółki. W trakcie likwidacji spółki, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zachowuje osobowość prawną.

W zależności od celu likwidacji spółki, w trakcie jej likwidacji, jeśli nie postanowiono inaczej, stosuje się przepisy dotyczące organów spółki oraz praw i obowiązków wspólników. 

Należy pamiętać, że w trakcie likwidacji jednostki, wspólnikom nie wypłaca się ich części z zysków ani nie dokonuje się podziału majątku. Te działania można podjąć dopiero po spłacie wszystkich zobowiązań spółki.