Otwierając likwidację danej spółki, zarząd zostaje zastąpiony przez tzw. likwidatora, bądź grupę likwidatorów. Podejmując decyzję o wyborze likwidatora należy mieć na uwadze fakt, że należy się kierować takimi samymi zasadami, jak przy wyborze składu zarządu. Zatem co z osobą skazaną – może być likwidatorem czy nie?

Prawo informuje nas o tym, że:
Zgodnie z art. 18§2-4 k.s.h.:
§2. Nie może być członkiem zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej, likwidatorem albo prokurentem osoba, która została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz w art. 587, art. 590 i art. 591 ustawy.
§3. Zakaz, o którym mowa w § 2, ustaje z upływem piątego roku od dnia uprawomocnienia się wyroku skazującego, chyba że wcześniej nastąpiło zatarcie skazania.
§4. W terminie trzech miesięcy od dnia uprawomocnienia się wyroku, o którym mowa w § 2, skazany może złożyć wniosek do sądu, który wydał wyrok, o zwolnienie go z zakazu pełnienia funkcji w spółce handlowej lub o skrócenie czasu obowiązywania zakazu. Nie dotyczy to przestępstw popełnionych umyślnie. Sąd rozstrzyga o wniosku, wydając postanowienie.

W związku z tym, co zostało napisane powyżej, powinno już być jasne, kto nie może pełnić funkcji likwidatora. Przede wszystkim zauważono, iż funkcji tej nie może pełnić osoba skazana prawomocnym wyrokiem za konkretnego rodzaju przestępstwa. Wówczas zakaz ten obowiązuje przez cały okres trwania zakazu. Tak więc, nie można powołać do funkcji likwidatora spółki osoby, która posiada na swoim koncie prawomocny wyrok. Jeśli natomiast wyrok zapadnie w czasie pełnienia funkcji likwidatora, wówczas dany mandat wygasa.

Pisząc o konkretnym rodzaju przestępstw, mam na myśli prawomocne wyroki za przestępstwa ujęte w Kodeksie Karnym przeciwko osobom, które dopuściły się przestępstw w zakresie:
– ochrony informacji,
– wiarygodności dokumentów,
– mieniu,
– obrotowi gospodarczemu,
– obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi.

Jeśli wbrew prawo, na stanowisko likwidatora zostanie powołana ustawą osoba z wyrokiem, decyzja ta jest zupełnie nieważna i w żaden sposób nie wywołuje skutków prawnych. Wyrok zakazujący pełnienia funkcji likwidatora trwać może maksymalnie 5 lat od dnia uprawomocnienia się wyroku. Jednak osoba skazana ma możliwość wnioskowania o wcześniejsze zwolnienie go z zakazu, bądź skrócenie owego czasu.

Przeczytaj również: Jak wygląda proces likwidacji spółki z o.o.?

________________________________________________________________________________________________________

likwidacja-spolki-procedura

Powołanie likwidatora – sprawdź!

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z naszymi artykułami, bądź ofertą w kwestii likwidacji spółki!