Likwidatorami spółki najczęściej zostają członkowie zarządu spółki – jest to ogólnie przyjęta i najczęściej praktykowana zasada. Stanowisko to mogę objąć także jej udziałowcy lub jeden z nich. Często funkcję tę pełnią także osoby spoza podmiotu.. Do grona likwidatorów nie może należeć osoba zasiadająca w radzie nadzorczej lub komisji rewizyjnej, chyba że wcześniej złoży rezygnację.

W przypadku automatycznego ustanowienia członków zarządu likwidatorami, nie ma konieczności podejmowania dodatkowych uchwał, ponieważ jest to standardowa zmiana wynikająca z umowy.
Istnieją jednak wyjątki i szczególne sytuacje:
– umowa spółki może precyzyjnie wskazywać kto zostanie likwidatorem,
– umowa może nadawać jednemu ze wspólników prawo do wyznaczenia likwidatora,
– wspólnicy mogą w uchwale o rozwiązaniu umowy spółki lub późniejszej uchwale, wskazać likwidatorów,
– sąd może odwołać powołanego likwidatora na wniosek osoby posiadającej w tym interes prawny,
– sąd może ustanowić dodatkowego likwidatora,
– sąd może zyskać wyłączność do prawa powołania likwidatora jeśli spółka została rozwiązana za sprawą pełnomocnego wyroku sądu.