Proces likwidacji wymaga od wspólników zgłoszenia tego faktu w KRS oraz Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Do tych miejsc należy dostarczyć informacje na temat:
– otwarcia procedury likwidacji spółki
– ustanowionych likwidatorów (imiona, nazwiska, adresy)
– sposobu reprezentacji spółki w momencie likwidacji

Jakie formularze powinny zostać zgłoszone i przez kogo?

Obowiązkiem zgromadzenia wspólników jest zgłoszenie informacji o procesie likwidacji nie później niż 7 dni od dnia podjęcia uchwały o likwidacji spółki. Należy to zgłosić na formularzu KRS-Z61 wraz z załącznikami:
– KRS-ZR
– KRS-ZK
– KRS-ZL (w przypadku ustanowienia w spółce prokurenta)

Likwidatorami spółki najczęściej są członkowie zarządu.

Do zgłoszenia powinny zostać dołączone takie dokumenty, jak:
– zgoda likwidatorów na pełnienie przez nich funkcji – jeśli wniosek składają likwidatorzy to taka zgoda nie jest wymagana,
– uchwała zgromadzenia wspólników o rozwiązaniu spółki i otwarciu likwidacji w formie aktu notarialnego, a w przypadku elektronicznego trybu – elektroniczny wzorzec uchwały wraz z oświadczeniami o jej podjęciu opatrzony podpisami wspólników potwierdzonymi,
– zatwierdzony bilans otwarcia likwidacji.

Ogłoszenie likwidacji w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Wniosek o publikację ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złóżcie na formularzu MSiG-M1.