Spółkę jawną można zlikwidować po przeprowadzeniu procesu likwidacyjnego, chyba że wspólnicy uzgodnili inaczej lub rozwiązanie będzie spowodowane jedną z przyczyn wymienionych w ustawie.

Otwarcie likwidacji spółki jawnej następuje poprzez złożenie wniosku za pośrednictwem formularzy:

 • KRS-Z61– formularz główny
 • KRS-ZR – formularz załącznikowy

Dodatkowe załączniki do wniosku to:

 • dowód uiszczenia opłaty sądowej w wysokości 250 zł
 • dowód uiszczenia opłaty za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym w kwocie 100 zł
 • dokumenty takie jak: uchwała wspólników, oświadczenie o wypowiedzeniu umowy spółki i inne
 • bilans otwarcia likwidacji
 • nazwiska, imiona i adresy likwidatorów spółki

W toku likwidacji spółkę reprezentują likwidatorzy, a spółka posługuje się nazwą wraz z dopiskiem “w likwidacji”.

Do obowiązków likwidatorów spółki należą:

 • zakończenie bieżących interesów spółki
 • ściągnięcie wierzytelności
 • wypełnienie zobowiązań
 • upłynnienie majątku

Ostatnim etapem likwidacji jest złożenie wniosku o wykreślenie spółki jawnej z Rejestru Przedsiębiorców, za pośrednictwem formularza KRS-X2, które podlega opłacie 300 zł.
Dodatkowo konieczne jest opłacenie ogłoszenia tej informacji w MSiG, co wynosi 100 zł.