Likwidacja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest procedurą regulowana przepisami Kodeksu Spółek Handlowych. Celem powołanych likwidatorów jest podejmowanie działań zmierzających do zakończenia bieżących interesów spółki, ściągnięcia wierzytelności oraz upłynnienia majątku podmiotu.

Warto zaznaczyć, że po spłaceniu zobowiązań kwoty pozostałe mogą zostać rozdzielone między wspólnikami. Istotne jest jednak, że zgodnie z przepisami prawa podział może zostać dokonany po upływie 6 miesięcy od daty ogłoszenia otwarcia likwidacji spółki i wezwaniu wierzycieli. Warto wspomnieć o tym, że podział następuje w stosunku do posiadanych przez wspólników udziałów.

Jeżeli po sporządzeniu sprawozdania likwidacyjnego oraz spłaceniu zobowiązań wobec wierzycieli istnieje majątek wspólnikom przysługuje roszczenie o wypłatę przypadającej na danego wspólnika kwoty likwidacyjnej.

Przepisy Kodeksu spółek handlowych nie określają formy przekazania nieruchomości stanowiącej składniku majątku likwidowanej spółki. Koniecznej jednak zachowanie formy aktu notarialnego.

Istotnie należy zaznaczyć, że najważniejszym celem przeprowadzanego postępowania likwidacyjnego jest spłacenie wierzycieli oraz zadbanie o późniejsze bezpieczeństwo wspólników.