Proces likwidacji spółki z o.o. to proces, którego pierwszym etapem jest wystąpienie okoliczności powodujących rozwiązanie spółki. Przyczyny rozwiązania jednostki są następujące:

  • przyczyny przewidziane w umowie spółki – np. upływ terminu na jaki, spółka została zawarta, realizacja określonej inwestycji, uzyskanie finansowania zewnętrznego, odmowa rejestracji patentów, nieobecność w spółce wskazanych osób,
  • uchwałą wspólników o rozwiązaniu spółki, stwierdzona protokołem sporządzonym przez notariusza – w każdym momencie funkcjonowania spółki wspólnicy mogą podjąć decyzję o jej rozwiązaniu,
  • ogłoszenie upadłości spółki – spółka ulega rozwiązaniu w momencie ogłoszenia postanowienia o upadłości spółki w rozumieniu przepisów prawa upadłościowego,
  • inne przyczyny przewidziane prawem – są to sytuację szczególne mające na przykład przy łączeniu się spółek, czy będące sankcję za naruszenie przepisów antymonopolowych.