W niektórych przypadkach likwidacja jest jedną z sytuacji, w których zamknięcie działalności stanowi najlepszą decyzję, jaką przedsiębiorstwo może podjąć. Jedną z najczęstszych przyczyn wdrożenia procedury likwidacji jest podjęcie przez wspólników stosownej uchwały. Zasadniczym celem postępowania jest m.in.:

  • zakończenie bieżących interesów
  • spieniężenie majątku spółki
  • ściągnięcie wierzytelności
  • opłacenie bieżących zobowiązań

Sporządzenie bilansu likwidacji jest jedną z obowiązkowych czynności, jakich dokonać muszą likwidatorzy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w postępowaniu likwidacyjnym.

Procedura wygaszania spółki równoznaczna jest z tym, że jednostka nie będzie więcej kontynuować działalności. Bilans otwarcia likwidacji przedłożyć należy do zatwierdzenia organom spółki np. radzie nadzorczej lub komisji rewizyjnej. Oprócz dokumentu rozpoczynającego procedurę należy także sporządzić sprawozdanie finansowe oraz dokonać zamknięcia ksiąg rachunkowych.

Prawo bilansowe dość szczegółowo określa sposób wykazania danych w sprawozdaniu. W formularzu podać należy wykaz stanu aktywów i pasywów, a także rachunek zysków i strat zawierający przychody, koszty, zyski i straty oraz obowiązkowe obciążenia za bieżący okres sprawozdawczy.