Pomoc w likwidacji spółki

Jeśli podjęli Państwo decyzję o likwidacji spółki, w pierwszej kolejności należy zająć się kwestią podjęcia uchwały o rozwiązaniu spółki.

Warto wiedzieć, iż uchwała ta musi zostać podjęta większością 2/3 głosów, aczkolwiek w umowie danej spółki próg ten może zostać zwiększony. Jeśli sporządzony przez zarząd, bądź biegłego rewidenta bilans wykaże, iż zaistniała strata przewyższająca sumę kapitałów (zapasowy + rezerwowy + 1/2 kapitału zakładowego), do podjęcia uchwały o rozwiązaniu danej spółki wystarczy bezwzględna większość głosów (pod warunkiem, że umowa nie stanowi inaczej).

Sporządzony bilans spółki może stanowić załącznik do uchwały. Zgodnie z przepisami prawa, Sąd Rejestrowy, w którym składana jest uchwała ma za zadanie zbadać czy dołączone do wniosku dokumenty są zgodne zarówno pod względem formy, jak i treści.  W sytuacji, kiedy Sąd Rejestrowy stwierdzi podjęcie uchwały większością głosów niższą niż 2/3 – ma możliwość oddalenia wniosku o wpis uchwały o rozwiązaniu spółki.