Rozwiązanie spółki może nastąpić na wiele sposobów np. decyzją sądu rejestrowego.
Sąd może wydać orzeczenie o rozwiązaniu wpisanej spółki kapitałowej na wniosek osoby mającej interes prawny lub z urzędu po wcześniejszej rozprawie, w kilku sytuacjach:

– nie zawarto umowy spółki,
– określony w umowie albo statucie przedmiot działalności spółki jest sprzeczny z prawem,
– umowa albo statut spółki nie zawiera postanowień dotyczących firmy, przedmiotu działalności spółki, wkładów lub – z wyłączeniem prostej spółki akcyjnej – kapitału zakładowego,
– wszystkie osoby zawierające umowę spółki albo podpisujące statut nie miały zdolności do czynności prawnych w chwili ich dokonywania.

Sąd rejestrowy zazwyczaj wzywa zarząd spółki do złożenia oświadczenia i usunięcia braków w wyznaczonym terminie.

Wydane przez Sąd Rejestrowy orzeczenie o rozwiązaniu spółki nie ma wpływu na ważność czynności prawnych zarejestrowanej spółki.