Jedną z nadrzędnych spraw podczas likwidacji spółki jest spłata zadłużenia wobec wierzycieli oraz podział majątku spółki pomiędzy wspólników.

Już w momencie otwarcia likwidacji wzywa się wierzycieli do zgłaszania się po wierzytelności. Okres przez jaki przyjmowane są zgłoszenia to 6 miesięcy.

Zdarzają się jednak sytuacje, gdzie po zobowiązania ciążące na spółce nikt się nie zgłasza. Jeśli upłynie pół roku, a wierzyciele się nie zgłoszą z własnej winy, bądź wierzytelności wobec nich jeszcze nie powstały lub są sporne to sumy takie złożone muszą zostać do depozytu sądowego.

Ważne, aby pamiętać, że podział majątku między wspólnikami, może odbyć się dopiero po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli i nie może nastąpić wcześniej niż przed upływem 6 miesięcy.

W sytuacji, gdy spółka postawiona w stan likwidacji i nie włada środkami, które mogłyby zaspokoić wierzycieli to nie ma możliwości tego uczynienia.
Często dług taki ulega przedawnieniu, co nie oznacza, że nie istnieje, ponieważ wierzyciel cały czas może domagać się jego odzyskania.