Spółka akcyjna to rodzaj spółki kapitałowej, której forma opiera się na obiegu akcji będących w posiadaniu akcjonariuszy. Kapitał zakładowy składa się z wkładów założycieli, którzy stają się współwłaścicielami spółki.

Podmiot gospodarczy działa na podstawie Kodeksu Spółek Handlowych. Kapitał zakładowy firmy podzielony jest na akcje o równej wartości. Akcjonariusze nie odpowiadają za zobowiązania działalności gospodarczej.

Podatek dochodowy od osób prawnych płacony jest przez samą spółkę akcyjną od osiągniętych przez nią w danym roku podatkowym dochodów. Przedsiębiorca zobowiązany jest prowadzić pełną księgowość i publikować roczne raporty finansowe.

Organami w spółce akcyjnej jest rada nadzorcza, zarząd i walne zgromadzenie akcjonariuszy.
Statut podmiotu gospodarczego jest sporządzony w formie aktu notarialnego i podpisany przez jej założycieli. Określa m.in. nazwę firmy i siedzibę, przedmiot działalności, wysokość kapitału zakładowego, liczbę akcji poszczególnych rodzajów, imiona założycieli i liczbę członków zarządu.