Spółka cywilna to jedna z najpopularniejszych form prowadzenia firmy. Likwidacja przedsiębiorstwa nakłada na wspólników dopełnienie niezbędnych obowiązków na gruncie prawa podatkowego. Spółka cywilna powoływana jest na podstawie umowy cywilnoprawnej.

Od chwili jej rozwiązania należy spłacić długi zaciągnięte w związku z działalnością wspólników. Dopiero uregulowanie tej kwestii umożliwia rozdysponowanie pozostałym majątkiem w ramach spłaty wspólników. Wspólnik ma prawo do uzyskania takiej części majątku, która odpowiada stosunkowi w jakim uczestniczył. Majątek pozostały po prowadzeniu przedsiębiorstwa podzielić należy w drodze umowy bądź orzeczenia sądu. Poza kwestiami finansowymi niezbędne jest także sporządzenie odpowiednich dokumentów likwidacyjnych.

Zgodnie z artykułami ustawy o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w przypadku zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej przez osobę fizyczną podlegają towary własnej produkcji oraz towary, które po nabyciu nie były przedmiotem dostawy towarów.

Podobnie wygląda kwestia związana z lokalem, czyli środkami trwałymi – również muszą wykazane zostać w remanencie likwidacyjny.