Spółka cywilna to forma prawna prowadzenia działalności utworzona przez co najmniej dwie osoby, będące wspólnikami. Charakter spółki cywilnej w porównaniu z pozostałymi podmiotami został uregulowany w Kodeksie cywilnym, a nie Kodeksie spółek handlowych.

Spółka cywilna sama nie jest podmiotem prawnym. Przedsiębiorcami są natomiast jej wspólnicy. Jest to zatem forma umowy zawierana pomiędzy wspólnikami, którzy zobowiązują się do dążenia do osiągnięcia określonego celu gospodarczego. Jej zakładanie nie wymaga rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Reprezentowanie spółki cywilnej polega na podejmowaniu działań na rzecz i w imieniu spółki, które będą wywierały jakiś skutek na zewnątrz. Każdy wspólnik ma takie samo prawo do reprezentowania spółki, chyba że inaczej przewidują to założenia umowy spółki, które zawsze mają pierwszeństwo.

Wniesiony przez wspólników wkład stanowi majątek spółki, który w rzeczywistości jest majątkiem wspólników objętym wspólnością łączną. Sprawia to, że wspólnik nie może sprzedać swojego udziału ani żądać podziału wspólnego majątku podczas funkcjonowania spółki na rynku.