Spółka komandytowa – to spółka osobowa, która ma na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą. Za zobowiązania spółki wobec wierzycieli odpowiada co najmniej jeden wspólnik – komplementariusz w sposób nieograniczony, a komandytariusz w sposób ograniczony. Zaliczamy ją do kategorii spółek osobowych, do której należą również spółka jawna, partnerska oraz spółka komandytowo – akcyjna. Jej cechami charakterystycznymi jest trwały skład osobowy oraz brak wyodrębnionych organów prowadzących sprawy spółki.

Nie posiada osobowości prawnej lecz może nabywać we własnym imieniu prawa, w tym nieruchomości i zaciągać zobowiązania.

Spółka komandytowa powstaje z chwilą wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Działalność powinna zawierać nazwisko jednego lub kilku komplementariuszy oraz dodatkowe oznaczenie „spółka komandytowa”.

Umowa spółki komandytowej powinna zostać zawarta w formie aktu notarialnego i zawierać m.in. :
– firmę i siedzibę spółki,
– przedmiot działalności spółki,
– czas trwania spółki, jeżeli jest oznaczony,
– oznaczenie wkładów wnoszonych przez każdego wspólnika i ich wartość,
– zakres odpowiedzialności każdego komandytariusza wobec wierzycieli (sumę komandytową).